Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ludzie CESS

Członkowie Rady Naukowej CESS

dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. UW

Paweł Kaczmarczyk jest profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Katedra Ekonomii Ludności i Demografii) i od 2016 r. Dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami UW.
Paweł Kaczmarczyk jest związany z Ośrodkiem od 1997 roku a początek jego współpracy wiąże się z przełomowymi w polskich badaniach migracyjnych etnosondażami realizowanymi w wybranych regionach Polski. Obecne obszary zainteresowań to: szeroko pojęta ekonomia migracji, w szczególności przyczyny i konsekwencje międzynarodowych migracji zarobkowych, zależności między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnienia polityki migracyjnej. Bada rzeczywistość migracyjną i stara się uczestniczyć w politycznej debacie na temat mobilności (w przeszłości był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa RM).
Członek bądź współpracownik gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji (m.in. Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, IMISCOE) a także współpracownik licznych instytucji krajowych oraz międzynarodowych, m.in.: IZA, Banku Światowego, OECD.
Od 2020 roku członek Komitetu Zarządzającego programu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy (IDUB) oraz koordynator działania Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (CESS).

+48 22 55 46 774; +48 22 55 46 770 p.kaczmarczyk@uw.edu.pl

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

Michał Bilewicz jest psychologiem społecznym i politycznym. Pracuje na Wydziale Psychologii UW, gdzie jest kierownikiem Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Specjalizuje się w problematyce psychologii stosunków międzygrupowych i psychologii pojednania.
Obecnie zajmuje się głównie badaniami dotyczącymi mowy nienawiści, pamięci zbiorowej na terenach pokonfliktowych oraz roli poczucia kontroli osobistej w społecznym funkcjonowaniu człowieka. Kierował grupą roboczą poświęconą emocjom związanym z pojednaniem w ramach projektu europejskiego COST IS1205.
Jest autorem licznych publikacji w czasopismach z zakresu psychologii społecznej (m.in. Journal of Personality and Social Psychology, Social Psychological and Personality Science), politycznej (Political Psychology), środowiskowej (Journal of Environmental Psychology), ortopsychiatrii (American Journal of Orthopsychiatry) oraz badań nad pamięcią (Memory Studies).
Był wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz Komitetu Psychologii PAN, zasiadał również we władzach International Society of Political Psychology. Jest też przewodniczącym Rady Programowej fundacji Forum Dialogu. W 2021 roku był laureatem nagrody im Nevitta Sanforda za badania z zakresu psychologii polityki.

bilewicz@psych.uw.edu.pl

prof. Godfried Engbersen

Godfried Engbersen jest profesorem socjologii na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Wcześniej pracował na uniwersytetach w Leiden, Amsterdamie i Utrechcie oraz jako profesor wizytujący w Centre of Western European Studies na University of California w Berkeley (wiosną 1996 r.).
Godfried Engbersen jest uznanym na arenie międzynarodowej specjalistą w kwestiach migracji, integracji i nierówności społecznych oraz doradzał wielu organizacjom krajowym i międzynarodowym. Jest członkiem z wyboru Królewskiej Holenderskiej Akademii Sztuk i Nauk (KNAW). Był holenderskim korespondentem Systemu Ciągłego Monitorowania Migracji (SOPEMI) OECD (2001-2013). W 2014 został powołany na członka Rady Naukowej ds. Polityki Rządu Królestwa Niderlandów (WRR).
Jego obecna działalność badawcza koncentruje się na społecznych konsekwencjach różnorodności związanej z migracją, transnacjonalizmie migrantów, mobilności wewnątrzunijnej oraz zmianach w miejskich klasach społecznych. Obecnie prowadzi szeroko zakrojone badanie podłużne dotyczące społecznego wpływu COVID-19.

engbersen@essb.eur.nl

dr hab. Sławomir Mandes, prof. UW

Sławomir Mandes jest socjologiem. Na Wydziale Socjologii UW pracuje w katedrze Socjologii Cyfrowej.
W centrum zainteresowań Sławomira Mandesa znajduje się problematyka socjologii religii, życia lokalnego oraz cyfrowej metodologii w naukach społecznych. Badania z zakresu socjologii religii dotyczą procesu sekularyzacji w Polsce i Europie oraz związku religijności z innymi obszarami życia społecznego. Interesują go możliwości wykorzystania narzędzi opracowanych w ramach przetwarzania języka naturalnego (NLP) za pomocą języka Python do badań prowadzonych w naukach społecznych.
Od trzeciej edycji jest zaangażowany z realizację badań w ramach Europejskiego Sondażu Wartości (EVS). Jest członkiem PTS oraz The International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association. Od 2020 roku jest członkiem Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej w MEiN.
Obecnie kieruje międzynarodowym projektem „Przemiany roli religii w społeczeństwach po pandemii COVID-19” finansowym ze środków NCN w ramach współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities.

mandess@is.uw.edu.pl

prof. Renate E. Meyer

Renate E. Meyer jest profesorem badań nad organizacją na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, gdzie jest kierownikiem Institute for Organization Studies i współdyrektorem Research Institute for Urban Management & Governance. Renate jest również profesorem teorii instytucjonalnej w Copenhagen Business School i zajmuje stanowiska wizytujące w Saïd Business School (Uniwersytet Oksfordzki), University of Alberta i University of Liverpool.
Obecnie jest redaktor naczelną "Organization Studies" oraz przewodniczącą Organization and Management Theory Division of the Academy of Management. Była wybraną członkinią Rady Wykonawczej EGOS w latach 2008-2017, pełniąc funkcję przewodniczącej w latach 2011-2014.
Zainteresowania badawcze Renate obejmują instytucjonalizację nowych nurtów w zarządzaniu i ich przełożenie na nowe konteksty kulturowe, odnowę instytucjonalną, niezamierzone konsekwencje inicjatyw zmian, multimodalność, działania zbiorowe w sytuacjach kryzysowych, a także struktury zarządzania i luki w zarządzaniu, głównie w kontekstach miejskich.
Renate publikowała w czasopismach takich jak "Academy of Management Journal", "Academy of Management Review", "Academy of Management Annals", "Organization Studies", "Organization Science", "Journal of Management Studies", "Strategic Organisation" czy "Public Administration", "Public Management Review", "Urban Studies".
Więcej na stronie: https://www.wu.ac.at/en/orgstudies/staff-faculty/renate-e-meyer

renate.meyer@wu.ac.at

dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. UW

Mikołaj Pawlak jest socjologiem. W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW zajmuje stanowisko wicedyrektora ds badań naukowych oraz kieruje Katedrą Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej.
Badania Mikołaja Pawlaka koncentrują się na politykach publicznych wobec migracji. Interesuje się również teorią socjologiczną – instytucjonalnymi i sieciowymi koncepcjami koordynacji działania. Mikołaj Pawlak w swojej książce „Tying Micro and Macro: What Fills up the Sociological Vacuum?” (Berlin 2018) poddał krytycznej analizie pojęcie “próżni socjologicznej”. W ostatnio opublikowanej książce, której jest współautorem - "Ignorance and Change: Anticipatory Knowledge and the European Refugee Crisis" (Abingdon 2020) analizował kryzys uchodźczy z perspektyw studiów nad ignorancją. Obecnie redaguje tom dotyczący zjawiska porażki.
Mikołaj Pawlak uzyskał doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a następnie habilitację na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.
Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

mikolajpawlak@uw.edu.pl

dr hab. Maria Theiss

Maria Theiss jest politolożką, badaczką polityki społecznej. Pracuje w Katedrze Metodologii Badań nad Polityką na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Specjalizuje się w problematyce związków między świadczeniami socjalnymi a partycypacją polityczną. Zajmuje się badaniem nieformalnych praktyk i dyskursu publicznego w polityce społecznej, analizuje nierówności w zakresie obywatelstwa społecznego i przekonania na temat zasługiwania różnych grup na pomoc państwa. Jest redaktor naczelną czasopisma naukowego „Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues”. Kierowała zespołami badawczymi w międzynarodowych projektach na temat zaufania obywateli wobec państwa (projekt EnTrust), międzynarodowej solidarności społecznej (projekt TransSOL) i sposobów radzenia sobie przez obywateli w czasach kryzysu (LIVEWHAT). Jest autorką publikacji w takich czasopismach jak Journal of Social Policy, Acta Politica, European Journal of Social Work.

m.theiss@uw.edu.pl

Badacze i badaczki afiliowani

prof. Magdalena Wojcieszak

Magdalena Wojcieszak (Ph.D. U. of Pennsylvania) jest profesorem nauk o komunikacji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis oraz badaczką w Amsterdam School of Communication Research, na Uniwersytecie w Amsterdamie, gdzie kieruje grantem ERC EXPO.
Jej badania koncentrują się na tym, jak ludzie dobierają informacje polityczne w obecnym środowisku medialnym oraz na wpływie tych wyborów na demokratyczne postawy, przekonania i zachowania. Bada również wpływ środków masowego przekazu, nowych technologii informacyjnych i różnych komunikatów na skrajności, polaryzację, tolerancję i sposób postrzegania. Obecnie prof. Wojcieszak pracuje nad określeniem stopnia występowania zjawiska "interest bias" i "political bias" w algorytmach rekomendacyjnych oraz zaproponowaniem rozwiązań minimalizujących to zjawisko, zwłaszcza w kontekście promowania dostępu do wysokiej jakości wiadomości i zróżnicowanych treści politycznych w Internecie.
Prof. Wojcieszak jest (współ) autorką ponad 70 artykułów w recenzowanych czasopismach, jest redaktorką naczelną Journal of Communication i zasiada w radach redakcyjnych siedmiu recenzowanych czasopism. Otrzymała kilka nagród za działalność dydaktyczną i badawczą (w tym 2016 Young Scholar Award od International Association of Communication).
Prof. Wojcieszak jest członkinią Komitetu dezinformacji przy Social Science One, pierwszego jak dotąd partnerstwa między badaczami akademickimi a platformami mediów społecznościowych, a także niezależnego partnerstwa badawczego między naukowcami a Facebookiem na rzecz badania wpływu Facebooka i Instagrama na kluczowe postawy i zachowania polityczne podczas wyborów w USA w 2020 roku.

dr Ivan Kozachenko

Ivan Kozachenko jest socjologiem. Pracuje jako badacz w Centrum Doskonałości Nauk Społecznych i Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary specjalizacji dr Kozachenko obejmują badanie diaspory i nacjonalizmu, społeczeństw postsowieckich, pamięci kulturowej oraz roli mediów społecznościowych w kształtowaniu tożsamości i poczucia przynależności. Jego obecny projekt badawczy dotyczy interakcji między korzystaniem z nowych mediów a integracją Ukraińców posiadających status ochrony czasowej w Polsce. Przed przyjazdem do Warszawy dr Kozachenko pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Cambridge i Uniwersytecie Alberty. Uzyskał tytuł doktora socjologii na Uniwersytecie w Aberdeen (Szkocja). Publikacje dr Kozachenko ukazały się w "Nations and Nationalism", "Communist and Post-Communist Studies", "European Studies" i "East/West: Journal of Ukrainian Studies".

dr hab. Natalia Letki

Dr hab. Natalia Letki uzyskała tytuł doktora w Nuffield College, University of Oxford (2002), gdzie następnie pracowała jako Post-doctoral Prize Research Fellow (2002-2005). Od przybycia do Polski w 2005 roku prowadziła liczne projekty badawcze, w tym ERC Starting Grant 240830 "Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens' Attitudes to Public Goods and the State in Central Eastern Europe" (PI, 2009-2014), PROVIDE: PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry, Program Horyzont 2020 (Country Coordinator for Poland, 2015 - 2018), grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Idee dla Polski" (PI, 2009 - 2014).
Z wykształcenia jest socjolożką, ale jej badania mieszczą się na przecięciu socjologii, politologii i psychologii, gdyż bada postawy i zachowania wobec dóbr publicznych, w tym zachowania podatkowe i prośrodowiskowe oraz koprodukcję, a także kapitał społeczny, zaufanie społeczne i korupcję. Posiada również bogate doświadczenie w badaniach nad mniejszościami etnicznymi oraz polityką partyjną i strategią wyborczą w krajach postkomunistycznych. Jest szczególnie zainteresowana efektem warunkującym kontekst społeczny i przestrzenny.
Metodologicznie specjalizuje się w ilościowych badaniach sondażowych, w tym w eksperymentach sondażowych. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z międzynarodowymi danymi sondażowymi, w tym w projektowaniu i realizacji badań.

dr Olga Lavrinenko

Olga Lavrinenko jest socjolożką. Uzyskała doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Pracuje na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, gdzie jest kierowniczką projektu „Fragmentacja organizacji kobiecych i sprawowanie władzy politycznej przez kobiety na świecie w latach 1999-2020”, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wcześniej pracowała w IFiS PAN na stanowisku post-doc w projekcie NCN „Głos polityczny a nierówności ekonomiczne w przekroju międzykrajowym i czasowym”. Jej badania skupiają się na problematyce postaw i zachowań politycznych, nierówności społecznych, badań genderowych. Metodologicznie specjalizuje się w ilościowych metodach badawczych.

o.lavrinenko2@uw.edu.pl

dr Dominika Pszczółkowska

Politolożka i badaczka migracji. Adiunktka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej adiunktka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół migracji poakcesyjnych, partycypacji politycznej migrantów, polityk migracyjnych i integracyjnych, migracji zarobkowych. Przed dołączeniem do środowiska akademickiego była reporterką polskich mediów, w szczególności "Gazety Wyborczej", gdzie zajmowała się sprawami europejskimi, w tym jako korespondentka gazety w Brukseli.

dr Dawid Walentek

Dawid Walentek ma wykształcenie w zakresie ekonomii politycznej i ekonomii, a w 2020 roku ukończył studia doktoranckie w Amsterdam Institute for Social Science Research. Jego praca dotyczy procesów leżących u podstaw rosnącej popularności sankcji ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli demokracji i organizacji międzynarodowych. Ponadto współtworzy badania dotyczące handlu międzynarodowego i interwencji edukacyjnych. Otrzymał nagrodę START 2022 przyznawaną przez Polską Fundację Nauki dla 100 naukowców poniżej 30 roku życia z różnych dziedzin. Jego artykuł na temat pokoju gospodarczego otrzymał nagrodę EISA Best Graduate Paper Award w 2019 roku. Jest również członkiem Centre for Complex Systems Studies (CCSS) na Uniwersytecie w Utrechcie. Przed dołączeniem do środowiska akademickiego był urzędnikiem ds. handlu w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.

Artem Graban

Artem Graban jest doktorantem w Szkole Nauk Społecznych UW. Uzyskał tytuł magistra nauk o bezpieczeństwie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Przebywał gościnnie jako badacz w WZB Berlin Social Science Center oraz na Uniwersytecie w Sarajewie. Jego badania koncentrują się na krytycznym podejściu do bezpieczeństwa międzynarodowego oraz konstruktach związanych z tożsamością i relacjami władzy w polityce.

Menedżer nauki w programie IDUB

Adam Suwiński

Adam Suwiński jest menedżerem nauki na Uniwersytecie Warszawskim odpowiedzialnym za koordynację prac w Priorytetowym Obszarze Badawczym V programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" i w Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych.
Wcześniej pracował w Wydziale Zarządzania Wiedzą i Wydziale Badań i Rozwoju Instytutu Adama Mickiewicza, odpowiadając za ewaluacje, prowadzenie i zamawianie badań oraz współpracę z zagranicznymi parterami w zakresie wymiany dobrych praktyk, a także w Fundacji Kultura Liberalna jako koordynator projektów i koordynator finansowy.
Z wykształcenia jest socjologiem.

a.suwinski@uw.edu.pl