Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O Centrum

Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych to jedno z działań realizowanych w ramach programu MEiN „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Centrum idealnie wpisuje się w założenia programu IDUB, którego celem jest podniesienie jakości badań realizowanych na największych polskich uczelniach. Docelowo Centrum ma być platformą umożliwiającą interdyscyplinarne (i międzydziedzinowe) badania realizowane przez przedstawicieli nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, ważną jednostką realizującą badania społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz partnerem dla jednostek zagranicznych o zbliżonym charakterze, takich jak IIASA, Institut für Höhere Studien, JRC Centre for Advanced Studies, Max Planck Institute.

Cele

Podstawowym celem CESS jest koordynowanie interdyscyplinarnych działań badawczych z obszaru nauk społecznych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim.

CESS ma być platformą instytucjonalną wspierającą badania, które:

 • będą wpisywać się w aktualne międzynarodowe trendy w naukach społecznych, w szczególności te dotyczące najważniejszych wyzwań współczesności, tj., m.in., nierówności, mobilności i migracji, zmian demograficznych, przemian politycznych, rewolucji cyfrowej, mediatyzacji oraz ryzyka o charakterze systemowym;
 • będą miały charakter otwarty (także dla badaczy spoza UW);
 • będą miały szansę konkurować z najlepszymi aktywnościami naukowymi w skali globalnej, także na poziomie międzynarodowych konkursów grantowych;
 • będą prowadzić do tworzenia publikacji naukowych o światowym zasięgu;
 • będą wyróżniać się wzorcowym poziomem metodologicznym;
 • będą wykraczać poza przestrzeń organizacyjną poszczególnych jednostek organizacyjnych UW.

Celem CESS nie jest samodzielne realizowanie badań, ale wspieranie rozwoju najlepszych indywidualnych badaczy na Uniwersytecie Warszawskim oraz zespołów naukowych, przede wszystkim badaczy aspirujących do doskonałości, zwłaszcza na poziomie kompetencji metodologicznych i warsztatowych, a także indywidualnych badaczy i zespołów wykorzystujących zaawansowane metody ilościowe.

Zadania

CESS będzie realizowało swoje zadania poprzez:

 1. inicjowanie i wspieranie działań badawczych na ich wstępnym etapie, m.in. dzięki organizowaniu konkursów na dofinansowanie projektów dla indywidualnych badaczy oraz nowych zespołów;
 2. doskonalenie kompetencji najlepszych badaczy w tym finansowanie mobilności badaczy, mentoringu, włączania najlepszych badaczy z zagranicy do zespołów badawczych;
 3. podnoszenie kompetencji metodologicznych wszystkich zainteresowanych badaczy, tj. warsztatów metodologicznych z udziałem najlepszych specjalistów z kraju i z zagranicy, które będą dostępne dla pracowników i doktorantów UW;
 4. wsparcie i promowanie młodych, obiecujących badaczy – zatrudnianie badaczy post-doc na etaty, przyznawanie stypendiów dla studentów i doktorantów, rekrutację osób spoza UW (post-doc), zwłaszcza osób mających doświadczenia na zagranicznych uczelniach;
 5. działania tworzące markę CESS jako platformy skupiającej badaczy społecznych (szczególnie o zainteresowaniach ilościowych), takich jak seminaria, konferencje międzynarodowe, szkoły letnie.

Regulamin CESS

Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych działa zgodnie z Zasadami funkcjonowania zatwierdzonymi przez Kierownika Programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.